ZVOLEN MUSÍ MENIŤ ÚZEMNÝ PLÁN, PLAVÁREŇ TAK NEPOSTAVÍ ANI V TOMTO VOLEBNOM OBDOBÍ

ZVOLEN MUSÍ MENIŤ ÚZEMNÝ PLÁN, PLAVÁREŇ TAK NEPOSTAVÍ ANI V TOMTO VOLEBNOM OBDOBÍ

Zvolen, 9. januára 2019 - Ak bude chcieť Mesto Zvolen stavať kúpalisko a neskôr plaváreň v oblasti Bariny (kúpilo tam na tento účel pozemky), bude musieť meniť Územný plán Mesta Zvolen (čo trvá aj viac ako rok). Ministerstvo dopravy a výstavby SR, rozhodlo v odvolacom konaní, že kúpalisko a plaváreň sú v rozpore so súčanou záväznou koncepciou rozvoja výstavby Zvolena.

Príprava kúpaliska a plavárne na Barinách trvala dva roky. Na jar 2018 sa pripravovalo Mesto Zvolen na začatie výstavby kúpaliska, avšak územné rozhodnutie bolo pozastavené protestom prokurátorky. Radnica sa odvolala, no Okresný úrad v Banskej Bystrici tiež územné rozhodnutie zrušil. Aj proti nemu sa Mesto Zvolen odvolalo a tentokrát už odvolanie posudzovalo ministerstvo, ktoré bolo ešte prísnejšie než Okresný úrad v Banskej Bystrici.

Rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby SR z 12.12.2018 bolo zamietnuté odvolanie Mesta Zvolen a bolo potvrdené rozhodnutie Okresného úradu B. Bystrica  -Odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo územné rozhodnutie o umiestnení stavby Mestské kúpalisko Zvolen – Bariny zrušené.

Ministerstvo konštatovalo 6 porušených §-ov stavebného zákona, 4 porušené § -y správneho poriadku a 2 porušené §-y príslušnej vyhlášky. Rozhodnutie tiež obsahuje konštatovanie, že ide o nekvalifikovane podaný návrh na územné rozhodnutie a že v jednom bode odvolania išlo o hrubé porušenie zákona.

Hore