Pripomienky k Urbanistickej štúdii ZVOLEN, ZÁPAD - BARINY

Pripomienky k Urbanistickej štúdii ZVOLEN, ZÁPAD - BARINY

Na základe zverejnenia Urbanistickej štúdie ZVOLEN, ZÁPAD - BARINY vám dávame
nasledovné stanovisko k uvedenej urbanistickej štúdii z júla 2017, vypracovanej na základe zadania MsZ vo Zvolene na jeho zasadaní dňa 29. mája 2017.

oznamujeme, že nesúhlasíme s navrhovanou Urbanistickou štúdiou ZVOLEN, ZÁPAD - BARINY a dávame k nej nasledovné pripomienky:

1) ETAPIZÁCIA VÝSTAVBY

Nesúhlasíme s navrhnutou etapizáciou výstavby. Pozemok bol obstaraný Mestom Zvolen primárne pre výstavbu krytej plavárne. A to ako výsledok niekoľkoročnej snahy nájsť rešenie s adekvátnym zázemím a pre ekonomickú efektívnosť výstavby novej krytej plavárne. Preto máme za absurdné, aby sa začínalo v danej oblasti s výstavbou 1. Letného kúpaliska a 2. Atletického a futbalového štadióna. Pričom plaváreň je využívaná celoročne a už dnes vieme, že aktuálny stav Mestských kúpeľov nevyhovuje a treba ho riešiť, čo možno najskôr. Po druhé, nový mestský futbalový štadión, dokončený v tomto roku, zrekonštruovalo Mesto Zvolen a stav štadióna je na niekoľko rokov stabilný a reprezentatívny. Po tretie, letné kúpalisko by slúžilo len 3 mesiace v roku, čo je vzhľadom na možnosti využitia krytého bazéna zanedbateľný objem návštevníkov.

2) PLÁNOVANÝ ROZMER BAZÉNA/BAZÉNOV KRYTEJ PLAVÁRNE

V zmysle zadania Urbanistickej štúdie ZVOLEN, ZÁPAD - BARINY je objem krytej plavárne plánovaný tak, “aby pojal aj 8 dráhový 50m bazén”. Detailné riešenie objemu vodnej plochy, návštevnosti a kapacity dopravy i parkovacích miest už počíta iba s 25 m plaveckým bazénom a dvoma rekreačnými bazémni, ktoré využitím iba kopírujú vonkajšie plánované bazény letného kúpaliska. Máme za to, že obstarávateľ štúdie rozložením bazénov iba “naháňa” dodržanie predpísanej vodnej plochy, ale opätovne sa vyhýba zadaniu a tlaku laickej i odbornej verejnosti o výstavbu 50 m krytého plaveckého bazéna. Argumenty za výstavbu 50 m krytého bazéna:

a) potreby verejnosti a plaveckých klubov
b) funkcia 50 m bazéna pre využitie v rámci celého spádového územia okresov Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Banská Bystica
c) 5048 obyvateľov spádového územia sa podpísalo za potrebu 50 m plaveckého bazéna vo Zvolene
d) organizovanie medzinárodných plaveckých pretekov a podpora turizmu
e) nutnosť trénovania vrcholových plavcov v 50 m bazéne v akom aj pretekajú na svetovej úrovni
f) otvorenie plavárne pre verejnosť počas celého dňa, čo s 25 m bazénom nie je možné (ako ukazuje súčasný stav popri prenájme bazéna, tréningoch cca 500 detí z plaveckých klubov a ďalších 1000 detí zo všeobecných plaveckých kurzov pre ZŠ
g) rozvoj mesta Zvolen, športu a zdravia jeho obyvateľov vzhľadom na rozrastajúci sa počet obyvateľov a plánovanú bytovú výstavbu a snahu o prilákanie nových obyvateľov a daňovníkov
h) preťaženie 50 m bazéna v Banskej Bystrici

3) RIEŠENIE DOPRAVY A PARKOVANIE

Objem dopravy, s ktorým štúdia počíta považujeme za poddimenzovaný a nereálny. Predovšetkým, čo sa týka priechodnosti a statickej dopravy. Keď vezmeme do úvahy nie len plaváreň, letné kúpalisko a atleticko-športový areál, v lokalite sa májú nachádzať aj byty a hotel, skate/bike park. Pričom pre skatovú a bikovú dráhu nie sú v štúdii zakomponované samostatné parkovacie miesta, takže (pod)dimenzované parkovisko pre plaváreň a kúpalisko budú využívať aj návštevníci skate/bike parku. Preto navrhované riešenie, a predovšetkým dotknuté križovatky a plánované slepé ulice, považujeme za nebezpečné a nekoncepčné riešenie. Najmä pre denný pohyb detí a mládeže a už súčasnú intenzitu dopravy v lokalite.

Tieto pripomienky podávame v mene odbornej plaveckej a športovej verejnosti. Len KVŠ Careta má 250 členov, z toho 100 pretekárov, 150 detí v prípravke, 70 registrovaných vrcholových pretekárov a v jednom školskom roky vyškolí k plaveckej gramotnosti 1000 detí zo zvolenských ZŠ. KŠP Calypso má vo svojej členskej základni 210 detí, z toho 90 športovcov a 120 detí v prípravke. Nesúhlasíme v návrhom riešenia lokality Bariny aj v záujme budúcich generácií obyvateľov a športovcov a v záujme rozvoja Zvolena! Návrh považujeme za nekomplexný, nekoncepčný a tendenčný, poškodzujúci záujmy Zvolenčanov.

V prílohe prikladáme kópie 367 petičných hárkov, v ktorých sa obyvatelia zo spádového územia podpísali pre podporu 50m krytého plaveckého bazéna. Celkovo ide o 5 048 podpisov.

Pripomienky k Urbanistickej štúdii ZVOLEN, ZÁPAD - BARINY.pdf

Hore